onsdag, oktober 19, 2011

Rapport från Straffrätt för bibliotekarier

Den 13 oktober bjöd Juridiska fakultetens bibliotek vid Lunds universitet in alla som är intresserade av juridisk information och bibliotekens stöd till forskning och praktik på ett heldagsseminarium endagskonferens om straffrätt för bibliotekarier på Juridicum i Lund. Fortbildningsdagen ingick i den serie av kompetensutvecklingsdagar som de juridiska biblioteken i Sverige har anordnat för varandra och alla andra intresserade under ett flertal år. Huvuddelen av de närvarande kom från olika högskole- och universitetsbibliotek men vi var också två företagsbibliotekarier samt några domstolsbibliotekarier.

Det övergripande temat för dagen var straffrätt. Under förmiddagen låg fokus på straffrätt ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Inledningstalare var Helén Örnemark-Hansen, docent i straffrätt. Därefter talade Per OIe Träskman, professor i straffrätt om den internationella rättsutvecklingen. Eftermiddagen handlade om rättskällor. Martin Sunnqvist, Hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge talade om vilka rättskällor domare använde sig av. Därefter redogjorde Linnéa Wegerstad, doktorand i straffrätt, för vilka rättskällor hon använde sig av i sin forskning. Hon forskar kring mötet mellan sexualitet och juridik i vid mening, med fokus på hur sexuella kränkningar hanteras i straffrätten. Bland annat diskuterades det lite kring hur många både domare och doktorander nästan övervägande använde sig av de elektroniska varianterna av juridiska kommentarer när det gäller Karnov och Zeteo.

Dagen avslutades med en diskussion om hur biblioteket förhåller sig till det forskare, praktiker och studenter vill ha hjälp med.
Från Uppsala universitet passade man även på att bjuda in till Nordisk juridisk bibliotekskonferens 2012 som går av stapeln i Uppsala 13-15 juni nästa år. Inbjudna föreläsare från Norge & Sverige kommer att belysa globaliseringen av de nationella rätterna i tre olika sfärer - den nordiska, inom EU-rätten och det internationella samfundet. Inbjudan och mer information kommer på bl. a Biblist i November.

Inga kommentarer: